Spring naar inhoud
  • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Cameratoezicht Lijnbaangebied

De burgemeester van de gemeente Dordrecht heeft op 18 juni 2020 PDF-bestandbesloten (34 kB) om in het belang van de openbare orde tot 1 juni 2022 cameratoezicht uit te oefenen in het Lijnbaangebied.


Evaluatie cameratoezicht

Voor het genomen besluit is een PDF-bestandevaluatie (589 kB) uitgevoerd. Deze evaluatie geeft informatie over de ontwikkelingen en effecten voor wat betreft het cameratoezicht in het Lijnbaangebied. Op 1 december 2015 heeft de burgemeester besloten om voor drie jaar cameratoezicht in te voeren in het Lijnbaangebied vanwege ernstige overlast en criminele activiteiten, ook met een ondermijnend karakter. Op 28 november 2018 heeft de burgemeester besloten om het cameratoezicht in het belang van de handhaving van de openbare orde te verlengen tot 1 juni 2020. In het gebied wordt gebruik gemaakt van drie camera's (Biesboschstraat, Lijnbaandwarsstraat, Noorderstraat). Deze evaluatie heeft tot doel om het publieke cameratoezicht te evalueren en te adviseren over voortzetting dan wel beƫindiging van het cameratoezicht op deze locaties na 1 juni 2020.

 

Conclusie en advies

De politie acht het noodzakelijk om de camera's in dit gebied te behouden omdat de preventieve werking van de camera's groot is. Het is nog te vroeg om tot de conclusie te komen de camera's weg te halen in het Lijnbaangebied. De verwachting is dat door de camera's de toename van het aantal incidenten beperkt kan worden gehouden. Resumerend kan worden vastgesteld dat het cameratoezicht een belangrijke bijdrage levert aan de handhaving van de openbare orde in het gebied.


Gezien de hiervoor beschreven situatie en afwegingen wordt geadviseerd het politieadvies uit de evaluatie cameratoezicht 2020 over te nemen en het cameratoezicht te continueren tot 1 juni 2022. Deze termijn doet recht aan de situatie en leidt tot een tijdige hernieuwde overweging, waarbij cameratoezicht niet langduriger wordt ingezet dan noodzakelijk wordt geacht.


Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de bekendmaking bezwaar instellen bij de burgemeester van Dordrecht, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht. Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van de rechtbank te Dordrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie