Spring naar inhoud
 • Bezoekers bij Dordt Pakt Uit, foto Tim Leguijt

Dordt Veilig

Samen voor een veilige stad

Home Nieuws Dordt Veilig Nieuwsarchief Veiligheidshuis ZHZ

Veiligheidshuis ZHZ

Samenwerken aan duurzame sociale veiligheid

Zuid-Holland Zuid is een prachtige regio om in te wonen en te werken. Toch kennen we ook hier problemen als inbraken, jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, kindermishandeling en drugsoverlast.


Het Veiligheidshuis is de plek waar gemeenten, justitiële partners en zorgpartners samenwerken. De partners focussen zich op personen en gezinnen die zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten, geweld of overlast veroorzaken, voor maatschappelijke onrust zorgen en/of de (openbare orde en) veiligheid aantasten. Het gaat hierbij om de mensen die vaak te kampen hebben met meervoudige en complexe problematiek zoals een verslaving, geldproblemen en slechte of geen huisvesting. Het Veiligheidshuis zorgt voor één plan waarin de inzet op dwang, drang en zorg wordt afgestemd. Zo kan herhaling van criminaliteit en overlast en maatschappelijke uitval zoveel mogelijk worden voorkomen.JEUGD

Voor de jeugdtafel kunnen casussen worden aangedragen op gebied van:

 • (overlastgevende) Jeugdgroepen
 • Jong volwassenen (JOVO)
 • Minderjarige zeer actieve veelplegers
 • Risicojongeren
 • Jeugdigen die veroordeeld zijn voor een high impact crimes delict
 • Nazorg na detentie


VOLWASSENEN

Voor de volwassenentafel kunnen casussen worden aangedragen op gebied van:

 • Zeer actieve veelplegers
 • Stelselmatige daders
 • Plegers van een high impact crimes delict
 • Nazorg ex-gedetineerden
 • Overlastgevers


HUISELIJK GEWELD

Voor de huiselijk geweldtafel kunnen casussen worden aangedragen op gebied van:

 • Geweld in huiselijke kring
 • Kindermishandeling
 • Ouderenmishandeling
 • Eerwraak
 • Genitale verminking


O³MILTIPROBLEMATIEK

O³MultiProblematiek waarvoor geldt dat, ondanks ingezette dwang, drang en zorg, het continueert en ervaren wordt als:
Ondoorgrondelijk: onvolledig beeld, niet kunnen komen bij de kern van het probleem
Ongrijpbaar: niet afdoende te benaderen vanuit bestaande structuren en aanpakken
Ontwrichtend: voor betrokken personen en samenleving, nu en in de toekomst


Hierbij kan gedacht worden aan:

 • Aanhoudende criminaliteit bij jongerengroepen en de ongrijpbaarheid bij de nieuwe aanwas van jonge groepsleden

 • Asociale gezinnen die een buurt terroriseren en niet onder de indruk zijn van welke maatregel dan ook
 • Wijken die ondanks allerlei maatregelen al 20 jaar op nummer 1 staan op de registratielijst van hardnekkig schoolverzuim, gebruik van uitkeringen, burenruzies, geweldsincidenten en jeugdige veelplegers
 • Een familie die nu de jonge 3e generatie ‘opleidt’ tot roof en inbraak en het er niet zachtzinnig aan toegaat
 • Het jarenlange voelbare maar verzwegen en onbespreekbare geweld in huiselijk kring achter de voordeuren van een gemeenschap
 • Een straat met een probleemmix van loverboys, drugshandel, buurtoverlast en vernieling van materialen in de openbare ruimte, wat niet te stoppen lijkt.

Rol van het Veiligheidshuis:

In deze vraagstukken levert het Veiligheidshuis maatwerk. Een casus is dusdanig complex dat het belangrijk is om met een frisse blik en een creatieve insteek te acteren. De procesregisseur organiseert een overleg om te komen tot een sluitende aanpak.

De O³MP tafel krijgt per kwestie een procesregisseur toegewezen die het beste in staat is om bij die betreffende kwestie de regie te voeren en overlegt daaropvolgend.


Meer weten? bekijk de website http://veiligheidshuiszhz.nl

Contact Veiligheidshuis ZHZ

Veiligheidshuis ZHZ

Johan de Wittstraat 40b
3311 KJ Dordrecht

T: 078 633 4982
E: veiligheidshuiszhz@dordrecht.nl


Contact

Voor vragen over of naar aanleiding van deze website kunt u contact opnemen met de redactie van Dordt Veilig:

De veiligheidspartners zijn te bereiken via hun eigen website.

Colofon

De website Dordt Veilig is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Dordrecht.


Redactie Dordt Veilig

- afdeling Veiligheid en Kabinet

- afdeling Communicatie